Handelsbetingelser Rekruttering

Gyldighed og prioritet

1.1. Nærværende handelsbetingelser er gældende for rekrutteringsaftaler indgået mellem lemo-recruitment (sælger) og kunden (køber), medmindre andet er aftalt i en skriftlig aftale (tilbud).

1.2. En mellem parterne individuelt indgået rekrutteringsaftale (tilbud), jf. pkt. 1.1, har således 1. prioritet i forhold til nærværende handelsbetingelser.

Rekrutteringsydelsens omfang

2.1. Køber er ansvarlig for at definere kravene til stillingens indhold og øvrige vilkår for ansættelsen, således at sælger kvalificeres til at identificere og udvælge egnede kandidater. Køber og sælger drøfter en tidsplan for opgavens sandsynlige løsning.

2.2. I aftalens løbetid må køber ikke overlade opgaven til andre, og køber må ikke selvstændigt annoncere, eller ansætte en kandidat i stillingen, uden forudgående skriftlig aftale med sælger.

2.2.1 Kontakter en kandidat køber direkte, skal kandidatens henvendelse uopfordret videregives til sælger for den videre behandling.

2.2.2 Såfremt køber ignorerer foranstående forhold, er sælger berettiget til fuldt honorar, og sælger stilles økonomisk som var opgaven løst af sælger.

2.3. Såfremt sælger præsenterer én eller flere kandidater, som opfylder kravene, jf. pkt. 2.1 men køber, uanset årsag hertil, vælger ikke at ansætte en kandidat, er sælger berettiget til et honorar, som faktureres på baggrund af anvendt tid. Honoraret kan dog maksimalt udgøre 50% af det aftalte fulde honorar for opgavens løsning.

2.4. Såfremt sælger anviser flere egnede kandidater, og køber ansætter mere end én af disse kandidater inden for en periode af 6 mdr. fra aftalens ophør, fakturerer sælger et honorar på 50 % af det i aftalen definerede honorar pr. kandidat, der ansættes ud over den første.

Ansvar og erstatningsforhold

3.1. Sælger er til enhver tid ansvarlig efter dansk rets almindelige bestemmelser. Sælger fraskriver sig dog ethvert ansvar for kundens eventuelle driftstab, tidstab, avancetab og øvrige indirekte tab.

3.2. Herudover er en evt. erstatning, uanset årsag, til enhver tid begrænset til det aftalte honorar.

Honorar

4.1. Honoraret for opgavens udførelse aftales ved aftalens indgåelse. Det aftalte honorar er alt inklusive ex. moms.

4.2. Umiddelbart efter aftalens indgåelse faktureres køber et opstartshonorar, der er nærmere udspecificeret i rekrutteringsaftalen. Honoraret dækker alene sælgers direkte opstart omkostninger relateret til projektet og krediteres ikke, såfremt opgaven af den ene eller anden årsag ikke fuldføres.

Aftalens løbetid og ophør

5.1. Med mindre andet aftales er den mellem køber og sælger indgåede aftale gældende i 6 mdr. fra aftaleindgåelsen. I aftaleperioden kan aftalen ikke opsiges af parterne. Såfremt sælger ikke i aftaleperioden har præsenteret kandidater, der opfylder købers krav, jf. pkt. 2.1, beregnes ikke noget honorar ud over det allerede fakturerede opstartshonorar, jfr. 4.2. Aftalen bortfalder således herefter, uden at parterne har krav mod modparten. Såfremt sælger har fremskaffet kandidater, der opfylder købers krav, men samtaler eller lignende ikke er gennemført inden aftalens ophør som følge af købers forhold, forlænges aftalen med en hertil svarende periode.

5.2. Uanset de i pkt. 5.1 anførte forhold kan køber dog opsige aftalen inden 6 mdr. Således er sælger berettiget til et honorar, som faktureres på baggrund af anvendt tid. Honoraret kan dog maksimalt udgøre 50% af det aftalte sluthonorar for opgavens løsning.

5.3. Herudover kan aftalen ophøre i særlige tilfælde, eventuelt på grund af en af parternes væsentlig misligholdelse af aftalen.

Garantibestemmelser

6.1. Sælger yder køber 6 måneders garanti efter opgavens afslutning. Garantien gælder alene for én eventuel genbesættelse af stillingen, og kun såfremt sælger har været ansvarlig for hele rekrutteringsopgaven, og ikke kun udvalgte delområder, som f.eks. annonceskrivning, search, tests, samtaledeltagelse etc.

6.2. Såfremt det ikke lykkes sælger at finde en egnet kandidat inden 3 måneder efter, at garantien er aktiveret af køber, bortfalder garantien, uden at der herefter kan gøres yderligere krav gældende mod sælger.

6.3. Garantiforpligtelsen omfatter ikke udgifter til genannoncering og tests.

Loyalitetsforpligtelsen og samarbejdet mellem køber og sælger

7.1. Da både sælger og køber har interesse i en tilfredsstillende opgaveløsning forudsættes begge parters aktive deltagelse. Begge parter er derfor forpligtet til loyalt at samarbejde herom og i den forbindelse afsætte de fornødne ressourcer. Dette indebærer bl.a., at begge parter forpligter sig til at deltage i møder og besvare henvendelser og opklarende spørgsmål m.m. inden for rimelig tid. Begge parter udpeger en kontaktperson, som repræsenterer parten i forbindelse med opgavens løsning.

7.2 Såfremt der mellem køber og sælger indgås en skriftlig aftale om successiv bistand til rekrutteringsopgaver, garanterer sælger, at lemo-recruitment ApS ikke headhunter eller på anden vis tager kontakt til købers medarbejdere i aftaleperioden.

7.3 Såfremt der hos køber alene er tale om én rekrutteringsopgave, eller et på forhånd aftalt antal rekrutteringer, garanterer sælger i en låst periode på 24 mdr. efter opgavens afslutning, at lemo-recruitment ApS ikke headhunter eller på anden vis tager kontakt til købers medarbejdere. Efter 24 mdr. uden yderligere rekrutteringsopgaver forbeholder sælger sig at være fri af ovennævnte loyalitetsforpligtelse over for køber. Dette af hensyn til sælgers generelle markedsvilkår.

Kontakt

8.1. Al kontakt mellem kandidater og køber skal foregå via sælger, og køber må ikke selv kontakte kandidater, medmindre det er aftalt med sælger. Jf. pkt. 2.2.1.

Fortrolighed

9.1. Alle oplysninger som tilgår parterne i forbindelse med samarbejdet, uanset medie, skal behandles fortroligt af parterne. Der henvises i øvrigt til persondatapolitikken og den almindelige tavshedspligt.

9.2. Når opgaven er løst, er det købers ansvar at makulere/destruere eventuelt modtaget materiale vedrørende kandidater, som ikke er valgt til stillingen.

9.3. Såfremt køber ønsker anonymitet ved opgavens løsning, skal dette være udtrykkeligt aftalt med sælger inden arbejdet påbegyndes.

Fakturering og betaling

10.1. Opstartshonoraret faktureres som anført i pkt. 4.2. Sluthonorar faktureres ved kandidatens kontrakt-underskrivelse, eller hvis der i øvrigt foreligger et forhold, som berettiger sælger til honorar, jf. pkt. 2.2, 2.3, 2.4, og 5.2.

10.2. Betalingsbetingelser er 8 dage netto, medmindre andet er skriftligt aftalt.

10.3. Overskrides betalingsfristen debiteres morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser, indtil det forfaldne beløb er betalt.

10.4. Alle priser opgives eksklusiv moms.

Force majeure

11.1. Sælger er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af rekrutteringsydelsen, som skyldes force majeure, dvs. krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlig myndighed, ildsvåde, strejke, lockout, manglende udstedelse af arbejdstilladelser eller andre forhold, der ligger udenfor sælgers kontrol.

Lovvalg og værneting

12.1. Enhver tvist mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved
anvendelse af dansk ret, og i øvrigt ved de almindelige domstole.

Handelsbetingelser december 2022.